MENUX
[contact-form-7 id="1464"]
[contact-form-7 id="1476"]
 1. DEFINICJE:
  • Multilesson – Multilesson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Różanej 2/51, 02-548, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000733734, NIP 5213829050;Aplikacja – aplikacja stanowiąca własność Multilesson służąca do obsługi Zlecania oraz rozliczania Lekcjidostępna za pośrednictwem Portalu pod adresem multilesson.pl;
  • pl – aplikacja web stanowiąca własność Multilesson służąca do obsługi Zlecania oraz rozliczania Lekcji dostępna wyłącznie za pośrednictwem Portalu pod adresem www.multilesson.pl (aplikacja obsługiwana jest za pośrednictwem przeglądarki internetowej, aplikacja nie istnieje w wersji do pobrania z App Store lub Google Play, nie mniej jednak można otworzyć ją w przeglądarce na urządzeniach mobilnych);
  • Lektor – osoba, która udziela Lekcjina rzecz Uczniówna zlecenie Multilesson, na podstawie umowy zawartej z Multilesson (Umowa), której to Umowy Regulamin stanowi integralną część;
  • Użytkownik – użytkownik Aplikacji, posiadający dostęp do Aplikacji nadany przez Multilesson na podstawie umowy z Klientem, upoważniony przez taki podmiot do pobierania Lekcji (korzystania z Usług);
  • Klient – osoba prawna lub fizyczna, która na podstawie odrębnej umowy nabyła dostęp do Aplikacji (Abonamentu Multilesson) na rzecz Uczniów będących pracownikami, współpracownikami lub członkami rodzin pracowników lub współpracowników Klienta;
  • Profil – Profil utworzony dla Ucznia, gwarantujący Lektorowi dostęp do Aplikacji ;
  • Usługi – udzielanie Lekcji na rzecz użytkowników przez Lektora.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Regulamin określa zasady korzystania z Aplikacji i Portalu przez Użytkowników;
  • Zasady ochrony danych użytkowników oraz Polityka plików cookiesokreśla dokumentPolityka prywatności, dostępna w Portalu.
  • Multilesson jest właścicielem i administratorem Aplikacji oraz Portalu.
  • Multilesson udostępnia Użytkownikom dostęp do Aplikacji, za pośrednictwem której Użytkownik ma możliwość umawiania oraz pobierania Lekcji języka obcego od Lektorów współpracujących z Multilesson.

 

 1. REJESTRACJA W PORTALU
  • Rejestracja na Portalu oznacza akceptację Regulaminuoraz Polityki prywatności iPolityki plików cookies na Portalu.
  • Rejestracja w Portalu jest nieodpłatna.
  • Multilesson nie pobiera żadnych opłat od Użytkowników, w tym opłat za rejestrację, abonament za korzystanie z usług Multilesson (Abonament) uiszcza Klient.
  • Użytkownik otrzyma dostęp do usługi po rejestracji za pomocąformularza rejestracyjnego w portalu multilesson.pl
  • Użytkownik obowiązany jest do wyboru oraz wprowadzenia indywidualnego, unikalnego hasła dostępu. Hasło musi składać się z 7 do 15 znaków. Musi zawierać przynajmniej jedną cyfrę. Nie może rozpoczynać się od cyfry, ani żadnego innego znaku specjalnego.
  • Rejestracja wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu.
  • Użytkownik może wgrać do Aplikacji aktualne zdjęcie.
  • Użytkownik zobowiązany jest do:
   • uzupełnienia wymaganych informacji na Profilu zgodnie ze stanem faktycznym,
   • aktualizowania wszystkich informacji na Profilu;
  • W wyniku pomyślnego zakończenia procesu rejestracji w Portalu dla Użytkownika zostanie utworzony Profil (konto) w Aplikacji.
  • Multilesson uprawniony jest do weryfikacji informacji zawartych w Profilu;
  • Dla Lektorów korzystających z Portalu widoczne będą jedynie następujące informacje o użytkowniku: (I) imię, (II) zdjęcie (jeśli zostało wgrane);
  • Numer telefonu Użytkownika zostanie podany Lektorowi w momencie umówienia Lekcji.

 

 1. LEKCJE
  • Lekcje prowadzone są przez Lektorów języka obcego.
  • Lekcja trwa 55 minut.
  • Użytkownik może skorzystać z dwóch Lekcji z tym samym Lektorem w ciągu dane dnia(w przeciągu 24 godzin).
  • Lektor przygotowuje Lekcję oraz zapewnia materiały niezbędne do jej przeprowadzenia(o ile są potrzebne);
  • Temat i przebieg Lekcji ustalany jest bezpośrednio między Użytkownikiem a Lektorem.

 

 1. Abonament
  • Podstawą korzystania z Usług Multilesson (pobierania Lekcji) jest posiadanie Abonamentu Abonamentnabywa na rzecz Użytkownika Klient.
   • Użytkownik uprawniony jest do pobierania Lekcji każdego języka dostępnego w Aplikacji oraz więcej niż jednego języka jednocześnie;
  • Multilesson nie limituje ilości ani częstotliwości Lekcji pobieranych przez Użytkowników, z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z dostępności Lektorów.
  • Multilesson dołoży wszelkich starań, aby baza Lektorów oraz języków obcych była jak najszersza oraz nieustannie powiększana. Mimo tego Multilesson informuje, że w określonych sytuacjach Użytkownik może nie mieć możliwości umówienia lekcji wybranego języka obcego, w szczególności z uwagi na:
   • niewystraczającą liczbę Lektorów konkretnego języka obcego;
   • czasową niedostępność konkretnego Lektora (nieobecność, zajęte terminy)
   • brak języka obcego w ofercie Multilesson;
   • problemy techniczne aplikacji.

 

 

 1. UMAWIANIE LEKCJI
  • Zarejestrowany użytkownik, posiadający Abonamentuprawniony jest do umawiania oraz pobierania Lekcji za pośrednictwem aplikacji Multilesson.
  • Użytkownik umawia Lekcję poprzez Kalendarz dedykowany dla Lektora, poprzez wskazanie daty i godziny oraz sposobu jej przeprowadzenia (dostępnego w Kalendarzu) tj.:
   • za pośrednictwem Skype lub
   • osobiście oraz wybiera miejsce znajdujące się na liście (np. kawiarnię lub mieszkanie Lektora) lub wskazuje miejsce w obszarze dostępności Lektora (np. adres swojego biura).
  • Lektor otrzymuje powiadomienie o rezerwacji za pośrednictwem Aplikacji. Lektor w terminie 8 godzin od otrzymania powiadomienia zobowiązany jest odpowiedzieć na zapytanie Aplikacji w tym zakresie poprzez:
   • akceptację – która skutkuje umówieniem Lekcji i zablokowania terminu odbycia takiej Lekcji w Kalendarzu (Lekcja umówiona);
   • odmowę – ze wskazaniem na brak możliwości dojazdu lub inny powód, Lektor może zaproponować inny termin (Lekcja nieumówiona, termin zostaje odblokowany);
   • propozycję innego miejsca lub sposobu przeprowadzenia Lekcji (Skype) – Lektor otrzymuje numer telefonu Ucznia oraz możliwość napisania do niego wiadomości (termin pozostaje zablokowany przez następne 8 godzin) i oczekuje na potwierdzenie przez Użytkownika.
  • Za pośrednictwem Aplikacji Użytkownik otrzymuje powiadomienie o akceptacji, odmowie lub propozycji umówienia Lekcji w innym terminie i lub miejscu.
  • Przed rozpoczęciem Lekcji Użytkownik otrzyma wiadomość SMS z kodem, który obowiązany jest przekazać Lektorowi.
  • Użytkownik uprawniony jest do jednoczesnego umówienia dwóch Lekcji (może mieć zaplanowane dwie Lekcje). Po umówieniu dwóch Lekcji możliwość umawiania Lekcji Użytkownika zostaje automatycznie zawieszona. Po odbyciu Lekcji Użytkownik uzyskuje możliwość umówienia kolejnej Lekcji.
  • Po przeprowadzeniu Lekcji Uczeń może wystawić Lektorowi w Aplikacji ocenę w skali od 1-5 oraz(1 – negatywnie; 5 – pozytywnie) oraz komentarz, które widoczne będą dla Lektora oraz Użytkowników.

 

 1. ODWOŁYWANIE LEKCJI
  • Lekcja może zostać odwołana przez Użytkownika lub Lektora.
  • Użytkownik może odwołać Lekcję w Aplikacji (w odpowiedniej zakładce) w dowolnym momencie, Multilesson zaleca jednak, aby odwołanie Lekcji nastąpiło z co najmniej 12-godzinnym wyprzedzeniem, w celu usprawnienia korzystania z Aplikacji.
  • Odwołanie Lekcji powoduje odblokowanie terminu w Kalendarzu (inni Użytkownicy będą mogli umówić Lekcję).

 

 1. BLOKADA ORAZ USUNIĘCIE PROFILU
  • Multilesson zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta (Profilu) Użytkownika w Aplikacji w dowolnym momencie w razie stwierdzenia: (I) nieprawidłowości w używaniu Aplikacji, lub (II) złamania postanowień Regulaminu, lub (III) działania na szkodę Multilesson, lub (iv) podejmowania innych działań lub czynności naruszającym lub mogących naruszyć interes Multilesson.
  • W razie wyjaśnienia lub zniwelowania przyczyny zablokowania lub usunięcia Profilu może on zostać odblokowany lub przywrócony przez Multilesson.
  • W okresie, w którym Profil pozostaje zablokowany, Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji oraz pobierać Lekcji.
  • W razie zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, powinien on skontaktować się z Multilesson.

 

 1. OCENY ORAZ KOMENTARZE
  • Użytkownik uprawniony jest do wystawienia ocen oraz komentarzy do każdej Lekcji.
  • Ocena oraz komentarz dotyczą konkretnej Lekcji, możliwość ich wprowadzenia zostaje otwarta po odbyciu Lekcji.
  • Ocena wyrażana jest w gwiazdkach, od 1 do 5, przy czym większa ilość gwiazdek świadczy o wyższej jakości, Lekcji.
  • Komentarz stanowi dodatkową opinię użytkownika o Lekcji oraz Lektorze. Komentarz ma formę wpisu elektronicznego na Portalu.
  • Oceny oraz komentarze nie mogą dotyczyć usług lub sytuacji innych niż Lekcje. Multilesson ma całkowitą swobodę w zakresie blokowania, usuwania lub wprowadzania takich komentarzy i ocen o ile ich treść nie jest związana z Lekcją lub narusza lub może naruszyć interes Multilesson.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść oraz zgodność z prawdą wystawianych komentarzy.
  • W treści komentarza nie mogą znajdować się:
   • dane osobowe jakichkolwiek osób fizycznych, w tym Lektorów lub Użytkowników;
   • ogłoszenia, reklamy, linki do serwisów internetowych ani jakiekolwiek informacje niezwiązane z Lekcją lub osobą Lektora;
   • treści naruszające przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, Polityki prywatności, Polityki plików cookies lub inne treści mogące lub naruszające interes Multilesson lub jakiegokolwiek podmiotu trzeciego.
  • Lektor uprawniony jest do udzielenia jednorazowej odpowiedzi na komentarz, Lektor ponosi pełną odpowiedzialność za treść oraz zgodność z prawdą odpowiedzi;
  • Niezależnie od innych postanowień, Multilesson zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści ocen, komentarzy, odpowiedzi na komentarze, nie wyłączając możliwości ich usunięcia, zablokowania, udzielenia odpowiedzi itp.

 

 1. REKLAMACJE
  • Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji mogą być zgłaszane przez Użytkownika w postaci reklamacji za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  • Multilesson zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie. W wyjątkowych przypadkach rozpatrzenie reklamacji może zająć do 30 dni. Nieudzielenie odpowiedzi za pośrednictwem wiadomości e-mail we wskazanym terminie świadczy o uwzględnieniu reklamacji dot. Aplikacji.
  • Reklamacja może dotyczyć jedynie zasad funkcjonowania Aplikacji i nie stanowi podstawy do rozstrzygania sporów, niezgodności i żądania roszczeń lub wykonania zobowiązań wynikających z Umowy i Regulaminu, w tym w szczególności zgłaszania przez daną Stronę zastrzeżeń co do Zestawienia, realizacji Usług, Zlecenia, zobowiązania do wypłaty Wynagrodzenia, wysokości Wynagrodzenia itp.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Multilesson nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku ze świadczeniem Usług. Lektorzy są współpracownikami Multilesson działającymi we własnym imieniu.
   • Multilesson nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania Lektora związane ze świadczeniem Usług. Lektor ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich zobowiązań na rzecz Użytkowników, jak również odpowiedzialność odszkodowawczą.
   • Multilessn nie ponosi odpowiedzialności za działania ani zaniechania Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu wszelkich zobowiązań na rzecz Lektorów, Klientów oraz osób trzecich, jak również odpowiedzialność odszkodowawczą.
  • Multilessson nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji oraz Portalu, w szczególności wynikające z wad Aplikacji lub Portalu, błędów oraz przerw w działaniu Aplikacji.
  • Multilesson nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem danych Użytkowników.

 

 1. LICENCJA
  • Multilesson udziela Użytkownikowi (I) nieodpłatną, (II) nieprzenaszalną oraz (III) ograniczoną licencję na wykorzystywanie Aplikacji (zdefiniowanej w Regulaminie) na zasadach wskazanych Regulaminie (Licencja). Użytkownik otrzyma dostęp do Aplikacji za pośrednictwem strony logowania tej Aplikacji, poprzez wprowadzenie danych logowania (e-mail oraz hasło) ustalonych w procesie rejestracji Profilu Lektora.
  • Licencja zostaje przyznana na okres posiadania przez Użytkownika Konta (profilu) w aplikacji, z zastrzeżeniami wskazanymi w Umowie.
  • Aplikacja może być wykorzystywana przez Użytkownika wyłącznie w celach wskazanych w treści regulaminu, w tym przede wszystkim umawiania Lekcji.
  • Na Użytkownika przeniesione zostają wyłącznie prawa dot. Licencji wskazane w Regulaminie, w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do:
  • przeniesienia lub udostępnienia praw do Licencji w jakiejkolwiek formie prawnej lub faktycznej, w tym w szczególności w drodze umowy sprzedaży, udzielenia licencji lub pod -Licencji oraz zawarcia umowy cesji;
  • modyfikowania Aplikacji lub wykorzystania jej w sposób niezgodny z Regulaminem;
  • wyodrębniania z Aplikacji danych innych, niż przewiduje to Regulamin;
  • udostępnienia Aplikacji, w tym danych dostępowych do Aplikacji osobom trzecim;
  • odtwarzania kodu źródłowego, duplikowania, dekompletowania, modyfikowania ani rozkładnia Aplikacji.
  • Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy, ochrony oraz nieudostępniania osobom trzecim danych do logowania do Aplikacji oraz jakichkolwiek innych danych zawartych w Aplikacji i Profilu.
  • Użytkownik na mocy Regulaminu nie otrzymuje prawa do danych biznesowych Multilesson, praw do korzystania w jakiejkolwiek formie z nazwy, logo, znaków towarowych oraz innych przedmiotów własności intelektualnej Multilesson, bez uprzedniej zgody Multilesson wyrażonej w formie dokumentowej.

 

 1. POSTAWNOWIENIA KONCOWE
  • Regulamin obowiązuje od dnia jego uchwalenia przez Multilesson i umieszczenia na Portalu.
  • Multilesson zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Lektorzy poinformowani zostaną o zmianie Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji. Aktualny Regulamin dostępny będzie w Aplikacji.
  • Definicje użyte w Regulaminie nie opisane w nim mają swoje wyjaśnienie w Umowie zawartej pomiędzy Lektorem a Multilesson.
  • Regulamin stanowiący załącznik do Umowy stanowi jego integralną część i uzupełnia postanowienia Umowy. W sytuacji rozbieżności lub niezgodności pomiędzy postanowieniami Umowy a Regulaminu, postanowienia Umowy mają pierwszeństwo.
  • Multilesson zastrzega sobie prawo do dokonywania czynności konserwacyjnych, związanych z modyfikacją Portalu, Aplikacji lub Profilu, na co Lektor wyraża zgodę. Ponadto Multilesson zastrzega sobie prawo do czasowego przerwania dostępności do Portalu, Aplikacji i Profilu w sieci Internet w momencie wystąpienia awarii.